بیت و بایت

به نام خدا شاید شما هم مثل اکثر افراد تفاوت بین bit و Byte رو ندونید و اینا رو یکی قلمداد کنید. برای مثال مثلا...